ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ

ⵎⵔⵃⴱⴰ ⵙⵉⵜⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ.

ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙⵙⴰ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⴰⴽⴽⴰ, ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⴳⵓⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵅⵓ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⴰⴽⴽⴰ, ⵢⴰⵛⴽ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵎⵉⵥⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵍⵡⴰⵃ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵎⵎⴰⵖ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⵏⵙⵏⴼⵍ ⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⵔⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⴷ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ.

ⵜⴱⴱⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵅⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵥⵥⵟⵟⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵅⵓ ⵅⴼ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵛⵔⴽ ⵜⵏ ⴷⵉⵙⵏ, ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵅⴰⵚⵚⴰⵏ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⴽⵏ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⵔ ⴰⴷ ⴷⵉⴷⵏⵖ ⵜⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵎ ⵉⵖ ⴷⴰⵔⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ.

ⴱⵔⵔⴽⴰⵜ ⴷⴰⵔⵏⵖ.